Skadebogen
 
 
RSS-feed
Rammerne for brug af lægemidler i børne- og ungdomspsykiatrien skal revideres

Sundhedsstyrelsen sender i dag en revideret vejledning om medikamentel behandling af børn og unge i psykiatrien i høring.

Formålet med den reviderede vejledning er at beskrive de overordnede rammer for, hvordan læger kan ordinere lægemidler til børn og unge med psykiske lidelser i overensstemmelse med Autorisationslovens krav til omhu og samvittighedsfuldhed. Derimod skal vejledningen ikke give konkrete anvisninger for udredning, diagnostik eller behandling. 

”De væsentligste ændringer, der ses i høringsversionen, er fjernelsen af de afsnit, som specifikt anviser doser og valg af præparater – da dette hører hjemme i en behandlingsvejledning. I stedet er der lagt vægt på at definere de rammer, som læger arbejder inden for, når de skal ordinere medicin til børn”, siger sektionsleder Marlene Øhrberg Krag. 

Revisionen er udarbejdet på baggrund af rådgivning fra en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Dansk Selskab for Børne- og Ungdomspsykiatri, Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Dansk Selskab for Almen Medicin og Styrelsen for Patientsikkerhed. 

I høringsversionen lægges der ligeledes op til ændringer i de afsnit, der handler om monitorering under behandling med antipsykotiske lægemidler og antidepressive lægemidler. Forslaget til ændringerne sker med udgangspunkt i de drøftelser, som man har haft i arbejdsgruppen, de seneste vejledninger fra NICE i Storbritannien, samt holdningspapir vedrørende dette fra cardiologisk selskab m.m. Arbejdsgruppen har i denne forbindelse gennemgået både de parametre der bør monitoreres samt tidspunkter for opfølgning.

Den reviderede udgave kan findes på Høringsportalen.

Frist for høringen er mandag den 22. oktober 2018.

 
http://www.sst.dk/da/nyheder/2018/rammerne-for-brug-af-laegemidler-i-boerne-og-ungdomspsykiatrien-skal-revideres
Ny undersøgelse af akutmodtagelserne

VIVE har i løbet af første halvår 2018 gennemført en undersøgelse af akutmodtagelserne på landets hospitaler. Resultatet af undersøgelsen udkommer i dag som rapport fra VIVE.

Hovedtemaerne i rapporten fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) er, hvordan akutmodtagelserne har bidraget til de akutte patientforløb, hvilke forhold der opleves som udfordringer i den nuværende organisering, hvad forudsætningerne for velfungerende akutmodtagelser er, og hvilke mulige pejlemærker der er for akutmodtagelserne i fremtiden.

"Undersøgelsen viser, at akutmodtagelserne har bidraget til en forbedring af de akutte patientforløb på hospitalerne, men også at der er plads til forbedring i overgangene mellem de forskellige sektorer og behandlere. Fremadrettet er det vigtigt at adressere disse udfordringer, og det er vigtigt at fastholde og udvikle et højt fagligt niveau med bl.a. speciallæger i vagt i den akutte behandling i akutmodtagelserne”, siger enhedschef Janet Samuel.

Nye anbefalinger for den akutte sundhedsindsats på vej

Hovedresultaterne fra undersøgelsen vil blive brugt i Sundhedsstyrelsens aktuelle arbejde med nye anbefalinger for sundhedsindsatsen ved akut opstået sygdom og skade.

"Vi er i fuld gang med et større arbejde, som skal munde ud i nye anbefalinger for hele akutområdet. Det er vigtigt, at de forbedringer, der er sket i modtagelsen af akutte patienter på hospitalerne i de senere år, udbredes til hele hospitalet, og at de udfordringer, der er, ikke mindst i overgangene mellem afdelinger og sektorer, bliver håndteret, så patientforløbene bliver sammenhængende. Undersøgelsens resultater vil indgå som en del af det vidensgrundlag, som vores kommende anbefalinger baseres på,” siger Janet Samuel.

Baggrund for kortlægningen

Undersøgelsen udspringer af økonomiaftale 2018 mellem Regeringen og Danske Regioner og er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner. Sundhedsstyrelsen har indgået i styregruppen for undersøgelsen.

Her finder du VIVEs rapport 

http://www.sst.dk/da/nyheder/2018/ny-undersoegelse-af-akutmodtagelserne
Ny retningslinje skal mindske svimmelhed hos personer med Menières sygdom

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag en ny national klinisk retningslinje for behandling af øresygdommen Menières, hvis vigtigste formål er at forebygge og lette svimmelhedsanfald.

Menières er en sygdom i det indre øre, som er kendetegnet ved høretab, spontane svimmelhedsanfald og tinnitus. Høretabet er typisk kun på det ene øre og ledsages af tinnitus samt en trykfølelse i øret. Ved svimmelhedsanfald får patienten en kraftig følelse af, at alt roterer, kvalme og tendens til opkast

Den nye kliniske retningslinje har fokus på behandlingen af Menières, hvor det vigtigste formål er at forebygge og lette de spontane svimmelhedsanfald, personer med Menières bliver ramt af, så anfaldene kommer ned på et niveau i styrke og hyppighed, som patienten kan leve med

”Den nationale kliniske retningslinje for behandling af Menières viser, at der ikke er en bestemt behandlingstype, der er klart at foretrække frem for andre, set ud fra en samlet vurdering af effekt og skadesvirkninger. Derfor er det vigtigt, at patienten og dennes værdier og præferencer bliver inddraget aktivt i beslutningen, når den rette behandling skal vælges.” siger Gry St-Martin, der er afdelingslæge i Sundhedsstyrelsen.

Der er i retningslinjen kun fundet få videnskabelige studier, som undersøger effekten af Menières behandlingen. Og de studier, der er fundet, viser sparsom behandlingseffekt. Det gælder fx for den medicinske behandling med lægemidlet betahistin mod svimmelhed, hvor den gavnlige effekt er usikker og derfor ikke anbefales anvendt rutinemæssigt.

Den nye retningslinje anbefaler derimod, at man anlægger et dræn i trommehinden og i tillæg hertil overvejer at behandle med overtryksterapi. Hvis det ikke virker, og patienten fortsat er svært påvirket a fsin Menières sygdom, kan andre behandlingstyper overvejes. Eksempelvis behandling med steroider, hvor binyrebarkhormon sprøjtes ind i mellemøret gennem trommehinden. Behandlingen virker muligvis og giver ingen blivende høretab.

Et andet behandlingsalternativ er medicinsk destruktion af balanceorganet i det indre øre med gentamicin. Der er dokumenteret effekt på svimmelhedsanfaldene for denne behandling, men behandlingen kan også i visse tilfælde have alvorlige skadevirkninger i form af blivende høretab.

Se retningslinjen om Menières inkl. bilag

http://www.sst.dk/da/nyheder/2018/ny-retningslinje-skal-mindske-svimmelhed-hos-personer-med-menieres-sygdom
Nyt dreamteam på plads i Sundhedsstyrelsen

Det bliver nuværende centerdirektør på Rigshospitalet, Lars Juhl Petersen, der bliver Sundhedsstyrelsens ny vicedirektør.  Samtidig indtræder Marlene Øhrberg Krag som centerchef i Enhed for Evidens, Uddannelse og Beredskab (EUB), og Helene Probst vender tilbage efter en udstationering og starter som centerchef i Enhed for Planlægning (PLAN). 

Lars Juhl Petersen er 55 år gammel, han er uddannet læge fra Københavns Universitet i 1989, har en ph.d.-grad fra Københavns Universitet i 1996 og blev speciallæge i nyresygdomme (nefrologi) i 2002. Han tiltræder sin nye stilling i Sundhedsstyrelsen 2. januar 2019.

"Jeg ser jobbet som vicedirektør i Sundhedsstyrelsen som et af de mest spændende aktuelt i det danske sundhedsvæsen. Sundhedsstyrelsen står med en stærk faglig profil og er blevet en "mærkbar" organisation, som sætter retning. Jeg glæder mig til samarbejdet med Søren og alle de dygtige medarbejdere, som skaber Sundhedsstyrelsens resultater”, siger Lars Juhl Petersen
Stillingen som vice-direktør er nyoprettet. Siden han tiltrådte i 2015, har Søren Brostrøm alene udgjort direktionen i Sundhedsstyrelsen. Nu er tiden kommet til at øge ambitionsniveauet endnu en tand.

"Da jeg tiltådte i 2015, var hovedopgaven at reetablere Sundhedsstyrelsens omdømme og at genopbygge den sociale kapital. Det er lykkedes, og nu hæver vi ambitionsniveauet yderligere", siger Søren Brostrøm, og tilføjer, "Det kræver mere ledelseskraft på det strategiske niveau. Med Lars Juhl får jeg en vicedirektør med en stærk faglig profil. Han kender sundhedsvæsenet indgående og har lang ledererfaring”

Søren Brostrøm understreger, at det også har været meget vigtigt for ham at finde et værdimæssigt match på den vigtige post som vicedirektør. "Lars lægger vægt på retfærdighed og ordentlighed, og så brænder han for patienterne. Også selvom det er 10 år siden, han forlod klinikken. Det er vigtigt for mig", udtaler Søren Brostrøm, der samtidig understreger, at Lars som vicedirektør får et betydeligt ledelsesrum, og bliver stedfortræder for direktøren.

Ansættelsen af Lars Juhl Petersen som vicedirektør er et led i en samlet styrkelse af chefgruppen i Sundhedsstyrelsen.

"Vi har allerede en meget stærk chefgruppe. Den sociale kapital i styrelsen er stor, og vi skaber resultater", siger direktør Søren Brostrøm. "Udvidelsen af chefgruppen sker ikke som svar på noget, der ikke fungerer, men er en meget strategisk satsning fra min side. Vi har et meget højt fagligt ambitionsniveau, vi får flere opgaver, og der er store udfordringer på sundheds- og ældreområdet, som vi skal bidrage til at løse. Det kræver mere ledelseskraft".

Konkret sker udvidelsen af chefgruppen ved, at der i de to største enheder i Sundhedsstyrelsen pr. 1. oktober etableres en centerstruktur med to sideordnede chefer, der sammen varetager den strategiske ledelse af enheden. Der ændres altså ikke på antallet af enheder i Sundhedsstyrelsen og opgavefordelingen imellem dem.

Enheden for Evidens, Uddannelse og Beredskab vil fremover blive ledet af Marlene Øhrberg Krag og Henrik Stig Jørgensen. "Marlene har en meget stærk faglighed, og jeg er meget glad for at få hende med i chefgruppen. Med sin baggrund som almen mediciner bringer hun også et meget vigtig blik på indsatsen i den primære sundhedssektor, som vi får et stigende fokus på i de kommende år"

I enheden for Planlægning, som i dag ledes af Janet Samuel, vil der tilsvarende fremover være to sideordnede chefer. Her bliver den anden chef Helene Probst, som siden 2016 har haft orlov fra sin stilling som enhedschef i Sundhedsstyrelsen og været udstationeret af det danske Udenrigsministerium som Senior Policy and Planning Advisor i Tanzanias sundhedsministerium i Dar es-Salaam. Helene er speciallæge i samfundsmedicin og har en Master of Public Administration.

"Jeg er meget glad for at kunne styrke den vigtige planlægningsenhed, og med Janet og Helene har jeg et utroligt stærkt ledelsesteam. De har begge mange års erfaring med planlægning og styring på sundhedsområdet, og de har et indgående kendskab til det danske sundhedsvæsen’, siger direktør Søren Brostrøm. "Det er lidt af et dreamteam i vores fremtidige arbejde med både det nære sundhedsvæsen, kommende specialeplaner m.v.".

Den nye ledelsesstruktur vil falde på plads fra oktober 2018 og frem til januar. Herefter vil chefgruppen i Sundhedsstyrelsen udgøres af direktøren, vicedirektøren og 8 chefer.

http://www.sst.dk/da/nyheder/2018/nyt-dreamteam-paa-plads-i-sundhedsstyrelsen
Interesserer du dig for den akutte sundhedsindsats? Så kom til konference om Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger

De akutte sundhedstilbud sikrer, at borgere får relevant hjælp, når de bliver ramt af skader eller akut sygdom. Sundhedsstyrelsen præsenterer på konferencen nye anbefalinger for de akutte sundhedstilbud på tværs af det samlede sundhedsvæsen.

Hvad skal der ske på konferencen?

Konferencen er en blanding af oplæg, debat i plenum og parallelle workshops, hvor der vil være mulighed for at fordybe sig i forskellige temaer og blive inspireret af konkrete projekter og den seneste nye viden fra både ind- og udland.

Sundhedsstyrelsen vil præsentere de nye anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade præsenteret og lægge op til fælles debat. Anbefalingerne  handler om den akutte sundhedsindsats på tværs af det samlede sundhedsvæsen i et 10 års perspektiv – både i forhold til den almenmedicinske indsats i vagttid, akutindsats til mennesker med psykisk lidelse, fælles akutmodtagelse, det præhospitale område og samarbejdet med kommunerne og de kommunale akuttilbud.

Konferencen bliver afholdt mandag d. 3. december 2018 i CPH Conference, DGI-byen i København.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig

http://www.sst.dk/da/nyheder/2018/interesserer-du-dig-for-den-akutte-sundhedsindsats-saa-kom-til-konference-om-sundhedsstyrelsens-nye-anbefalinger
Webmaster: sve_heiselberg@msn.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net